Statliga tandvårdsstödet

Alla personer som är bosatta i Sverige har från och med det år man fyller 22 år rätt att ta del av det statliga tandvårdsstödet. Detta kan också gälla vissa personer som bor i Sverige men som inte anses vara bosatta här enligt socialförsäkringsbalken. De personer som bor och studerar i Sverige men anses vara bosatta utomlands kan också ha rätt till stödet. Tandvårdsstödet är uppdelat i tre delar, ett tandvårdsbidrag, ett högkostnadsskydd och ett särskilt tandvårdsbidrag.

Alla bosatta i Sverige har rätt till Statliga tandvårdsstödet

Tandvårdsbidraget

Du kan använda bidraget för en undersökning av dina tänder varje år. Och den 1 juli varje år förnyas ditt bidrag hos försäkringskassan. Detta bidrag behöver du inte ansöka om hos din tandläkare eller tandhygienist, utan din behandlare har koll på detta genom sitt journalsystem.

Man hos får behandling hos tandläkaren

Bidragets storlek bestäms av din ålder. Se nedan:

Från den första juli det år du fyller 24 år har du rätt till ett årligt tandvårdsbidrag. Det heter allmänt tandvårdsbidrag och förkortas ATB:

 • Från och med det år du fyller 24 år och till och med det år du fyller 29 är bidraget 600 kronor per år.
 • Från och med det år du fyller 30 år och till och med det år du fyller 64 år är bidraget 300 kronor per år.
 • Från och med det år du fyller 65 år är bidraget 600 kronor per år.

Du får ett nytt tandvårdsbidrag den första juli varje år. Bidraget brukar vanligtvis dras av när du ska betala, men det kan vara bra att själv säga till om du vill använda det.

Högkostnadsskyddet

Högkostnadsskyddet i tandvårdsstödet innebär att du som patient endast behöver betala en del tandvårdskostnaden själv. Försäkringskassan betalar resterande ersättning direkt till din tandläkare. Högskostnadsskyddet går automatiskt, och du som patient behöver aktivt inte göra någonting för denna ersättning.

Referenspriset

Referenspriset är det pris som försäkringskassan utgår ifrån när de ersätter din tandläkare. Referenspriset är bestämd av staten. Observera att referenspriset oftast skiljer sig åt från tandläkarens faktiska priser. Tandläkaren är heller inte bunden att följa referenspriset. Ibland kan tandläkarens priser vara högre och ibland kan det vara lägre, men oavsett detta utgår försäkringskassan alltid från de statliga referenspriserna.

Hur fungerar det för mig som patient i praktiken?

 • Du som patient måste betala kostnader enligt referenspriser upp till 3000 kr.
 • Kostnader från 3000 kr upp till 15 000 kr enligt referenspriser ersätts med 50 % av försäkringskassan.
 • Kostnader från 15 000 och högre kr enligt referenspriser ersätts med 85 % av försäkringskassan.

Särskilt tandvårdsbidrag

Detta bidrag är för personer som lider av sjukdomar eller funktionsnedsättningar som i sin tur kan försämra tandhälsan. Därför kan förebyggande tandvård öka chansen för att behålla en god tandhälsa. Här måste tandläkaren / tandhygienisten göra en bedömning. För att kunna ta del av detta bidrag behövs det ett läkarintyg på att personen lider av sjukdomen.

Följande sjukdomar kan ge rätt till särskilt tandvårdsbidrag:

 • Muntorrhet på grund av långvarig läkemedelsbehandling
 • Muntorrhet på grund av strålbehandling i öron-, näs-, mun eller halsregionen
 • Sjögrens syndrom
 • Kronisk obstruktiv lungsjukdom och har ordinerats syrgas eller näringsdryck
 • Cystisk fibros
 • Ulcerös Colit
 • Crohns sjukdom
 • Tarmsvikt
 • Frätskador på tänderna och anorexia nervosa, bulimia nervosa eller gastroesofageal refluxsjukdom
 • Svårinställd diabetes
 • Dialysbehandling
 • Immunosupprimerad på grund av läkemedelsbehandling
 • Genomgått organtransplantation